Logo


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Назад към Календарен план

Дейност: Указание за провеждане на Турнир 3х3 баскетбол (стрийтбол)


Час и дата: 10.00 ч. на 17.01.2020 г.

Място: Спортна зала „Диана”І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

1. Формиране на интерес за укрепване на здравето; създаване на условия за пълноценен отдих и изява на учениците; популяризиране на баскетбола.

2. Да се направи оценка на възможностите на учениците и обхванат желаещите в организирани занимания с физически упражнения и баскетбол.ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие в турнира имат желаещите ученици момичета и момчета :

- от VІ – VІІ клас родени след 01.01.2006 г.

- от VІІІ – ІХ клас родени след 01.01.2004 г.

- от Х - ХІ клас родени след 01.01.2002 г.

В отборите имат право на участие ученици от по-горен клас –

родени към посочените дати.

2. Всяко училище има право на участие с по 2 /два/ отбора във възрастова група, отделно момичета и момчета.ІІІ. СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ:

1. Турнирът ще се проведе в следните групи:

Момичета VІ – VІІ клас.

Момчета VІ – VІІ клас.

Момичета VІІІ – ІХ клас.

Момчета VІІІ – ІХ клас.

Момичета Х – ХІ клас.

Момчета Х – ХІ клас

2. Отборите се състоят от по 3-ма състезатели, като нямат право да преминават в друг отбор след записването си за участие.IV. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Необходими документи.

– Списък на състезателите с трите имена, клас и ЕГН, заверен от Директора на училището.

– Предсъстезателен медицински преглед.

2. Документите за участие се представят на техническата конференция.V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Турнирът ще се проведе на принципа на елиминиране по правилата на стрийтбола.VI. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Класирането е само отборно – ще бъдат наградени отборите, заели от І-во до ІІІ-то място по възрастови групи, отделно за момичета и момчета.VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Техническата конференция ще се проведе от 17.00 ч. на 09.01.2020 г. в ОДК гр. Ямбол ул. „Търговска” № 27

2. Неупоменатите въпроси се решават на техническата конференция.

3. Организаторите имат право да променят условията за провеждане на турнира при възникване на непредвидени обстоятелства.За справка:

Телефони : 0877661344 – Валери Бъчваров – ст. учител спортни дейности в ОДК-Ямбол.


Designed by ATKOM EOOD