Logo
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Назад към Календарен план

Дейност: Ученическа щафета "Освобождение"


У К А З А Н И Еза провеждане на щафета “Освобождение”Ученическата щафета “Освобождение” се посвещава на 3 март – националния празник на Република България и 142 годишнината от Руско-турската освободителна война. По традиция щафетата се организира и провежда под патронажа на Община Ямбол.І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

1. Да се обогати и разнообрази спортно-състезателния живот на учениците.

2. Да се излъчат отбори победители в различните възрастови групи.ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Щафетата ще се проведе на 28.02.2020 година от 11.00 часа със старт-финал пред зала „Диана“ и маршрут в градския парк на Ямбол.ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

1.1. Право на участие имат учениците от училищата на Община Ямбол.

1.2. За отбора на ІІІ клас – родени през 2010 г.

1.3. За отбора на ІV клас – родени през 2009 г.

1.4. За отбора на V-VІ клас-родени през 2007 - 2008 г.

1.5. За отбора на VІІ-VІІІ клас – родени през 2005 - 2006 г.

1.6. За отборите на ІХ-ХІІ клас – родени от 01.01.2001 г. до

31.12.2004 г.2. Състав на отбора, постове и серии.

2.1. Щафетата ще се проведе в 6 серии за съответните възрастови групи.

ІІІ клас; ІV клас; V-VІ клас; VІІ – VІІІ клас;

ІХ-ХІІ клас момчета и ІХ-ХІІ клас момичета.

2.2. Състав на отборите за възрастовите групи от ІІІ до VІІІ клас –

7 ученика /4 момчета и 3 момичета/ по постове, както следва:І-ви пост - момче

ІІ-ри пост – момиче

ІІІ-ти пост – момче

ІV-ти пост – момиче

V-ти пост - момче

VІ-ти пост - момиче

VІІ-ми пост – момче2.3. Състав на отборите за ІХ-ХІІ клас – 7 момчета; 7 момичета.2.4. Маршрутът и постовете на щафетата за ІІІ до ІV клас се

отличават от този за останалите класове.ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Класирането ще бъде отборно – отделно за всяка възрастова група.

2. Ще бъдат наградени отборите, заели от І-во до ІІІ място.V. ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ

1. Списък, заверен от директора на училището с трите имена, клас и година на раждане и подпис от учителя-водач на отбора.

2. Документ за предсъстезателен медицински преглед.

3. Техническата конференция ще се проведе на 20.02.2020 г. от 17.30 часа в Общински детски комплекс – Ямбол, ул. ”Търговска“ № 27.ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Отборите на училищата да бъдат в еднообразни екипи.

2. На техническата конференция ще се тегли жребий за стартов номер на участващите отбори.

3. Организаторите имат право да променят условията за провеждане на щафетата по тяхна преценка и при възникване на непредвидени обстоятелства.За справки телефони: 0877/66-13-33 – директор и 0877661344 – Валери Бъчваров – ст. учител спортни дейности.


Designed by ATKOM EOOD