Logo
Извънучилищните дейности - доброволен избор в свободното време.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Назад към Календарен план

Дейност: Конкурс за мултимедийна презентация за ученици от 5 до 10 клас „Ямбол-влез в историята“


Общински детски комплекс – Ямбол организира конкурс за мултимедийна презентация за ученици от 5 до 10 клас „Ямбол-влез в историята“.

РЕГЛАМЕНТ:Целта на конкурса е да се предостави възможност на учениците да създадат мултимедийна презентация, чрез която да изразят своето отношение към значими културни, исторически или природни забележителности и събития в Ямболския край.

Участието в конкурса е индивидуално, с една презентация по една от предложените теми.

Право на участие имат всички ученици от 5 до 10 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 - 7 клас и 8 – 10 клас.

Изисквания към презентациите:

- Да бъдат до 20 слайда на компютърна програма по избор. Примерни технологични средства за изготвяне на подобен проект: MS PowerPoint, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker и други подобни приложения.

- Да бъдат естетически и технически оформени по темата на конкурса.

- Да бъдат придружени с необходимата информация за автора: трите имена на участника; училище и клас; телефон и e-mail за връзка; име на ръководител, ако има такъв и попълнено заявление /приложено към регламента/.

Презентациите се изпращат по електронен път на e-mail: odk_yambol@abv.bg или на CD в сградата на ОДК на ул. „Търговска” № 27.

Крайният срок за получаване на конкурсите материали е 16 декември 2020 г.

Класирането ще бъде в две възрастови групи – 5 - 7 клас и 8 - 10 клас. Наградените участници ще бъдат уведомени допълнително.

Допълнителна информация може да получите на телефон 0877 661 320 – Катя Стоянова – старши учител по информационни технологии в ОДК-Ямбол.ТЕМИ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРОЕКТИРаздел „Ямболски училища – някога и сега“

ПГЗ „Христо Ботев“ – основана през 1935 г. като Допълнително земеделско училище.

ПТГ „Иван Райнов“ – наследник на Мъжката гимназия в Ямбол.Раздел „Забележителни сгради в Ямбол“1. Църквата „Света Троица“

2. Художествена галерия „Жорж Папазов“Раздел „Обичаи“1. Ямболски коледарски „буенек“

2. Лазаруване.

ЗаявлениеАз, долуподписаният ……………………………………………………………….,

родител на …………………………………………………………………………...,

Декларирам, че доброволно предоставям на ОДК – Ямбол личните данни в настоящата заявка. Личните данни се събират и обработват само и единствено за целите на горепосочената проява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Уведомен/а съм, че е възможно снимки, включващи участници в проявата, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Дата:……………..

Родител:………………… Телефон за контакт: ………………………

/подпис /
Designed by ATKOM EOOD